CONDITII DE COMERCIALIZARE - CONTRACT CU TURISTUL

Părţile contractante:

Societatea Comerciala SC CONCIERGE CLUB SRL cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Mihai Bravu, Nr. 147-169, Bl. D5, Sc. A, Et. 6, Ap. 26, si punct de lucru in Bucuresti, Sectorul 5, Bd. Natiunile Unite, Nr. 1, Bl. 108A, P, dreapta, având codul unic de înregistrare nr.  31497814 şi număr de ordine în registrul comerţului J40/4847/2013, tel: 0756117229; email: contact@reduceriturism.ro , titulara a adeverintei de turism cu nr. 508/20.02.2013,  pentru Agentia de Turism Reduceri Turism cu sediul in în Bucuresti, Sectorul 5, Bd. Natiunile Unite, Nr. 1, Bl. 108A, P, dreapta, reprezentata prin Muscalu Gheorghe, in calitate de Administrator, denumita in continuare Agentia şi turistul/reprezentantul turistului,

 Domnul/Doamna .........  cu domiciliul în ............, tel. ..............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de

identitate seria ...... nr. ..............., eliberat/eliberată de ................ la data de ....................,CNP ............., au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul contractului este de ……. si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de …….iar plata finala se va face pana la data de …... Nerespectarea termenelor de plata, duce la anularea rezervarii. 

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1.
 În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agenţia are obligaţia să puna la dispozitia turistului documentele de calatorie (bilet de avion, voucher, info sejur si altele) si sa furnizeze în scris turistului, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.


6. Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare, SC CONCIERGE CLUB SRL isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (respective nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP/Serie Pasaport,nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele menţionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării Dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.). 

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1.
 În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei de iesire înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei de iesire înscrise pe bilet. In cazul sejururilor externe cazarea se face incepand cu ora 14,00 pana la ora 18,00, a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei de iesire înscrise pe voucher.
3. In momentul cazarii, daca este cazul, turistul trebuie sa solicite receptionerului tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc), pentru care acestia incaseaza bani suplimentari.
4. Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii, de catre receptioner. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;
5. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

5.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
7. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
8. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie, in cazul in care aceste taxe nu au fost achitate direct agentiei.
9. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 80%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul  16-30 de zile înainte de data plecării;

c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.


Nota! REZERVARI “EARLY BOOKING” / PACHETE CHARTER / PACHETE CU BILET AVION CURSA REGULATA / PACHETE ZBOR + HOTEL TIP CITY BREAK / SARBATORI LEGALE

Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri "early booking", a pachetelor de Paste / Revelion   sau zboruri de linie sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor:

- orice modificare ulterioara adusa rezervarii (daca se permite) duce automat la pierderea reducerii;

- la biletele de avion  charter sau de linie, nu se accepta modificari;

- in majoritatea cazurilor modificarile sunt preluate de catre furnizori ca anulari ale rezervarilor initiale si presupun refacerea integrala, conform conditiilor de la momentul respectiv;

- biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tiparite pe formular – se aplica penalizari conform grilei compainei aeriene;


Rezilierea contractului de catre turist se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde sa calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii. De asemenea, prezentul contract expira la terminarea excursiei.
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 

VI. Reclamaţii / Sesizari
1.
 În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, de care sa se ia la cunostinta la faţa locului (proces verbal), cu privire la deficienţele constatate,, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite in maxim 48 ore atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de maxim 90 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
3. In cazul in care turistii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, turistii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia  va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul.

VII. Asigurări

In cazul pachetelor de servicii (pachete turistice), turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei Intermediare REDUCERI TURISM prin Agentia Turoperatoare TRAVEL DESIGNERS (Corporate Travel Design SRL, Bucuresti, Sectorul 5, strada Sfintii Apostoli nr. 40, camera 2, scara 1, etaj 1, Ap. 5, CUI : RO31153039, Reg. No. J40/8042/2015) la Societatea Omniasig VIENNA INSURANCE GROUP SA, Adresa asiguratorului: Strada Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, telefon 021.405.74.20, fax 021.311.44.90, cu nr. asigurare Seria I Nr. 52054 din data de 19.01.2019, valabila pana la data de 18.01.2020. Raportarile pachetelor turistice catre Ministerul Turismului in declaratia specifica se efectueaza de catre Agentia Turoperatoare TRAVEL DESIGNERS.

Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de 2% din valoarea totala a pachetului de servicii turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) dupa caz: documente electronice.

IX. Consimtamant - Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale 

 

1. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către compania de turism a datelor personale ale turistului

 

2. Datele colectate

Datele colectate de la turist sunt următoarele:

-Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură, notificări de plată, informări

-Nr. de telefon – pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte, informări

-Nume, prenume – pentru adresare și contact

-Adresă domiciliu – pentru corespondență, transmiterea de comunicări, informații, oferte, contract, facturi

3. Scopul în care va fi utilizate consimțământul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

-Pentru rezervarea biletelor de avion sau alt mijloc de transport

-Pentru efectuarea serviciilor de cazare

-Pentru alte servicii solicitate

-Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului reduceri turism

-Transmiterea prin SMS de notificări

-Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei

-Transmiterea de newsletter

4. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita 

-informare și consultarea informațiilor vizate(dreptul de acces)

-actualizarea informațiilor vizate

-ștergerea informațiilor vizate

-restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

-dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor

-de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

 

 

5. Valabilitate

Prezentul consintamant este valabil pana la retragerea lui in forma scrisa prin mail la adresa contact@reduceriturism.ro sau la adresa de sediu mentionata in sectiunea I.partile contractante

 


X. Dispoziţii finale
1.
 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.